The research onion fra Mark Saunders med udgangspunkt i Lilly

Denne artikel om The research onion fra Mark Saunders med udgangspunkt i Lilly, er skrevet i forbindelse med studiet international handel og markedsføring. Artiklen giver et eksempel på en videnskabsteoretisk fremgangsmåde ud fra virksomheden Lilly. Der er desværre ingen referencer med, men jeg håber artiklen kan give noget inspiration og læring.

’The research onion’ benyttes herunder til at forklare den videnskabsteoretiske tankegang bag studiet. På baggrund af ’The research onion’, er der 4 forskellige filosofiske tankegange, der kan anvendes. Disse filosofiske tankegange er som bekendt følgende: Positivsime, realisme, interpretivisme og pragmatisme.

The research onion i brug (mangler illustration):

Det vil umiddelbart være pragmatismen, der finder anvendelse i dette studie. Ontologien i pragmatismen, omhandler virkeligheden som værende et praktisk udgangspunkt for idéer. Pragmatismens epistemologi, ser på virkeligheden af viden som værende noget der skal testes for at se om det ’virker’, da verden er i konstant forandring. Pragmatismens axiologi peger på, at værdi findes på baggrund af, hvor gode ’tingene’ er til at opnå en konklusion. I denne filosofiske tankegang, er både det objektive og subjektive godkendt. Man søger, at finde det bedste svar med de midler man har til rådighed. Dette på baggrund af, at pragmatismen anvender dele fra interpretivismen, samt positivismen. Pragmatismen er ligeledes god i denne sammenhæng, da man her fokuserer på, ’hvad der virker for at løse problemet’. Det er godt, da det højst sandsynligt bliver relevant at inddrage både subjektive og objektive synspunkter på problemet.
’Abduction’ som tilgang, giver i dette studie god mening, da vi her søger at finde den bedste forklaring på ’problemet’, hvilket kan anses som værende komplekst når der kan opstå et etisk dilemma.

For at kunne give det bedste billede af produktet, skal der foretages primær dataindsamling. Dette kan være i form af en survey strategi, hvor man samler en betydelig mængde data og tester denne for at nå frem til et repræsentativt billede af målgruppen.

Der er mulighed for, at der kan benyttes kvalitativ og kvantitativ metode (mixed method simple) i dette studie ud fra The research onion. Som nævnt tidligere – kunne det være, hvor man spurgte familierne, hvad deres oplevelser med produktet er og efterfølgende udarbejder et spørgeskema og tester i et endnu større omfang. Dette gøres for at sikre, at resultaterne bliver så relevante og valide som muligt.
I forhold til tidshorisonten, ønsker Lilly højst sandsynligt, at få rullet en kommunikationsstrategi ud hurtigt, da dette højst sandsynligt kan give den største profit. Derfor arbejdes der over en cross-sectional tidshorisont, da der ikke foretaget flere undersøgelse end denne foreløbigt. Dog kan det give god mening, at foretage en igen om nogle år, for at se på long-term bivirkningerne hos børnene eksempelvis.

Her foretages en ganske kort opsummering af det ovenstående, der er lavet ud fra The research onion. Hvorfor er pragmatismen god i denne forbindelse? Dette på baggrund af, at pragmatismen tillader en mere fri tilgang til problemet i form af, at både det subjektive og objektive er tilladt i en eventuel konklusion, hvor eksempelvis realisme og især positivisme primært fokuserer på det objektive, hvilket ikke kan garanteres på nuværende tidspunkt.

Etiske dimensioner

I dette afsnit reflekteres der over de etiske dimensioner som undersøgelsen åbner op for.

Etik er i særdeleshed et meget bredt og komplekst område som researcher, og et meget betydeligt emne, da man typisk ikke kan undgå i sin research og/eller som virksomhed, at støde på etiske problemer på et eller andet tidspunkt. Dette skal man i udgangspunktet respektere, da vi lever i det senmoderne samfund, hvor stort set alle har rettigheder. Etik handler i udgangspunktet om de normer eller standarder, som guider vores morale valg omkring vores ageren og relationer med andre i det senmoderne samfund vi lever i. Hvis man handler uetisk, vil det højst sandsynligt give bagslag, da der er mange forskellige organisationer i verden, som varetager forskellige gruppers rettigheder. Et eksempel på bagslag kunne være, at man valgte ekstrem billig arbejdskraft i Kina under kummerlige forhold. Her ville en menneskerettighedsorganisation som Amnesty International højst sandsynligt skabe dårlig omtale for virksomheden.
Som researcher får man typisk betydeligt ansvar, da man ofte skal have adgang til nogle særdeles følsomme oplysninger omkring den virksomhed man undersøger. Derfor er det også vigtigt, at man som researcher ikke misbruger denne magt, som man egentlig er i besiddelse af.

I forhold til Lilly, er det dermed vigtigt, at det bliver kommunikeret klart ud, hvis der er nogle etiske problemer med produktet Fontex, da det kan give væsentligt mere bagslag, hvis de hemmeligholder eventuelle problemer. Hvordan kan dette bliver gjort på den mest fordelagtige måde? Lad os først antage, at gennem undersøgelserne af produktet, findes det ud af at 1% oplever hovedpine ved brug af produktet. Dermed skal man sørge for i kommunikationen, at dette fremgår klart, at det kun er 1% og noget i retning af, at 99% dermed er tilfredse på baggrund af undersøgelsen.

(Hvis du ønsker at bestille et tilbud på effektiv SEO eller linkbuilding, kan du med fordel klikke her: SEO eller linkbuilding.)

Vi anbefaler også:

Se også: Jens Bartelson.

Jens Bartelsons begreb om globalisering, samt openness og online dialoger

Denne artikel er skrevet som led i en mindre opgave i forbindelse med kandidatuddannelsen i IT, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet. Håber det kan fungere som en inspiration til andre opgaver eller projekter.

Jens Bartelson, som er professor hos Lunduniversitetet i Sverige (svet.lu.se, 2017), udgiver i år 2000 en artikel omkring begrebet globalisering ved navn ‘Three Concepts of Globalization’ (Bartelson, 2000). I denne artikel, skelner Bartelson mellem tre koncepter i forbindelse med begrebet kaldt globalisering. Det gør han fordi der i forvejen eksisterer en stor mængde indhold i relation til begrebet på tidspunktet.  ‘Three Concepts of Globalization’ kan således anses som en måde at skabe et overblik over globaliseringsbegrebet. Dette er en nødvendighed eftersom, der netop eksisterer en betydelig mængde indhold af mange forskellige forfattere omkring emnet. Alt denne information er med til at gøre et yderst komplekst begreb, endnu mere komplekst. Det forsøger Bartelson i artiklen at gøre op med, og kalder de tre koncepter i globalisering for ‘transformation’, ‘transcendens’ og ‘tranference’ (Ibid.).

I relation til disse koncepter, argumenterer Bartelson for, at koncepterne, er opstået gradvist i forbindelse med diskurser omhandlende begrebet globalisering. Udfoldelsen af de tre koncepter inden for globalisering, danner tilsammen en ny samlet forståelse for, hvordan globaliseringsbegrebet forstås. Heraf en forståelse, som ifølge Bartelson, destabiliserer de dengang eksisterende forståelsesmæssige forhold for international teori (Ibid.).

Transformation, transcendens og transference

Denne destabilisering af disse fundamenter for international teori, udlægger således ‘det globale’ som en ny måde at forstå verden på. Transference også kaldet overførsel eller udveksling, beskriver i høj grad de nye muligheder for at dele, samt handle med ting og information i ‘det globale’. Konceptet transference, beskriver også enheder. Disse enheder er kendetegnet ved, at de blot er situeret i forskellige systemer i ‘det globale’. Enhederne kan således være politiske, kulturelle eller økonomiske, og er til en vis grad selvstændige. Transformation omhandler den proces, der foregår på systemniveau i relation til ‘det globale’. Systemerne i ‘det globale’, bliver altså påvirket af globaliseringen, hvilket enhedernes identiteter i systemerne også bliver. Det er således vigtigt at følge med denne globalisering, for at undgå underminering, da globaliseringen er en kraft for sig selv, som er uden for styring, grundet den udvikling som foreligger. Ved Transcendence i globaliseringsbegrebet, fjernes de hidtil kendte forståelser i relation til, hvad samfundsvidenskab indebærer. Den tidligere ontoligisering af verden med enheder og systemer, tilføres begrebet dimension i transcendencekonceptet (Ibid.).

Med dimensionsforståelsen, forstås det således at globaliseringen netop er en igangværende proces eller udvikling, som ikke er lige til at standse. Det skyldes blandt andet informationsteknologien. Den gamle fysiske og sociale ‘verden’ er dog stadig i sin helhed et referencepunkt i forhold til globaliseringen, hvor ‘det globale’ kan anskues som en genstand til undersøgelse. De fortsat eksisterende elementer som internationale markeder, mennesker, idéer, politik og kultur, er således stadigvæk yderst betydelige ifølge Bartelson. Personer og organisationer vil altså med stor sandsynlighed komme under påvirkning af globaliseringen. Her er det nu op til den enkelte person eller organisation at tage frit stilling til situationen ud fra gældende lovgivning og multilaterale aftaler alt efter størrelsesorden af den mulige påvirkning (Ibid.).

Hvad bør vi så være opmærksomme på i forhold til denne globalisering?

Ud fra Bartelson, biddrager teknologi altså til en omfattende påvirkning, som gør ‘det globale’ væsentligt mere avanceret. Med den teknologiske udvikling er verden blevet mere kompleks, men er der noget vi skal være særligt opmærksom på i relation til dette? En peer-reviewed artikel af fra Aalborg Universitet, argumenterer for, at der bør tilstræbes en højere grad af kritisk tænkning i relation til online teknologi. Der er gennem de sidste to årtier foretaget en omfattende infusion af online teknologi (Otrel-Cass & Andrule, 2015).

Det har blandt andet været i form af computere og smartphones. Dette har medført en betydelig stigning i forskellige studier, som undersøger praksis i online samfund, herunder også filosofiske perspektiver. Der er mange variable som kommer til udtryk i forhold til, hvad den teknologiske udvikling medfører i forhold til globaliseringen. Mange af debatterne har til fælles, at de opfordrer til en mere kritisk tilgang i relation til teorierne omkring online kommunikation (Ibid.). Det er altså en nødvendighed at have en kritisk tilgang til både teknologien, men også måden vi bruger teknologien på. Dette i forhold til måden vi konstruerer online dialoger på, samt den fremgangsmåde vi anvender når vi analyserer online dialoger (Ibid.).

Openness og online dialoger

Globaliseringen  giver altså betydelige muligheder for at tilgå viden, og dermed opnå en større grad af viden. Dette gør globaliseringen igennem mange af dennes faktorer, som tilsammen giver begrebet globalisering i form af forskellige former for teknologi, og herunder ‘networks of flows’ eller IT (Bartelson, 2000). Globaliseringen muliggør endvidere online dialoger, som også er en berigende tilgang til ny viden, der kan bruges som led i opkvalificering af kompetenceniveau (Leary, Malgeri, & Reardon, 2012).

Der eksisterer således væsentlige muligheder for at forøge sit kendskab til en lang række områder ved at anvende IT. Potentialet for at internettet kan fungere som det største bibliotek for viden, og dermed som led i kompetence- og uddannelsesudvikling, er plausibelt. Det kræver dog en højere grad af openness end den vi ser i dag hos mange af de forskellige søgemaskiner, som er med til at gøre internettet lettere at afsøge for viden (Peters Britez, R. G., 2008). Med fokus på Google, som har størstedelen af verdens søgetrafik, er det tydeligt, at graden af openness, er lav på mange essentielle områder. I en artikel fra financial times fra 2007, anskues Googles openness som værende i bundklasse (Times, Uk, & Uk, 2007).

Artiklen er interessant nok, blevet fjernet hos den originale udbyder. I rapporten artiklen tager udgangspunkt i, scorer Google 17 ud af 100 point. Den højeste medvirkende i rapporten scorede 88. Rapporten omhandler ‘transparency and accountability’, hvor gennemsigtighed er en vigtig del af openness-filosofien (Ibid.) (Peters Britez, R. G., 2008). Den tidligere nævnte artikel fra DR, genopliver Googles tilsyneladende fortsatte plettede eksistens i relation til openness.

Eksempel på PEST-analyse med fokus på udvikling af læringsværktøj

Her fremgår en PEST-analyse, der er udarbejdet i forbindelse med et projekt på Aalborg Universitet hos institut for læring og filosofi. Denne PEST-analyse har til fokus at analysere den eksterne situation for udviklingen af et læringsværktøj i virtual reality. PEST-analysen skal danne baggrund for projektet potentiale og udfordringer. Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Cortzen Digital, Makropol og andre studerende fra Aalborg Universitet.

Politiske forhold

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), er blevet enige om at sikre øget anvendelse af IT i folkeskolen, også kaldet Bring Your Own Device (BYOD). Derfor opfordres eleverne til at tage deres egne enheder med i undervisningen, herunder blandt andet computer, tablet mv. [1] Dertil er der opstillet mål, Undervisningsministeriet (UVM) ønsker at opnp

Økonomiske Forhold

Der lægges op til at spare 8.7 mia. Kr. på uddannelsesområdet Fra regeringens side over 4 år.[2]

Dog er regeringen i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) blevet enige om, at styrke anvendelsen at IT i folkeskolen. Derfor bliver den allerede afsatte pulje til IT i folkeskolen forlænget til udgangen af 2017. [3]

Der er altså en usikkerhed i forhold til uddannelsesområdets økonomiske situation.

Sociokulturelle forhold

I dette afsnit blotlægges de sociokulturelle forhold.

I forhold til de sociokulturelle forhold, forefindes det blandt andet, at lærere på Kornmarkskolen i Hillerød, er særdeles glade for at anvende IT i undervisningen. Det fremgår blandt andet, at de finder IT-anvendelse inspirerende i undervisningen. Hvis dette gør sig gældende i ligeså høj grad på andre skoler, er IT i undervisningen altså med til at styrke lærerens motivation, hvilket kan betyde et større og bedre undervisningsudbytte for eleverne. [4]

Bevægelsesorientereret undervisning (Dokumentation for at det er svært at integrere her mangler!)

Et socialt medie som danskerne i høj grad har taget til sig, er Instagram, som havde 868.000 brugere  i 2015. Instagram er dermed i en stigende trend siden mediet startede i 2010, og det forventes derfor, at der vil være endnu flere brugere i 2016. [5]

Teknologiske forhold

Projektet står til lancering i Danmark, som er et meget veludviklet land. Derfor er der rige muligheder for at anvende en lang række forskellige teknologiske virkemidler i undervisningsforløbet.

I øjeblikket er det meget begrænset, hvor meget Virtual Reality, samt Augmented Reality, som anvendes i undervisningen. Dermed er det også en begrænset mængde 360 graders videoindhold, som eksisterer i relation til folkeskolens læringsindhold.

Delkonklusion på PEST-analyse

Her sammenfattes muligheder og trusler for projektet.

Muligheder

 • Regeringen ønsker at styrke anvendelse af IT i folkeskolen
 • Eleverne må selv medbringe IT i folkeskolen
 • Anvende Instagram i læringsforløbet
 • Mulighed for tredjepart integration for bedst muligt læringsforløb

Trusler

 • Eleverne tager ikke eget IT-udstyr med.
 • Varsling om nedskæringer i det offentlige, giver en usikker situation i forhold til at investere i bedre udstyr til skolerne.

Referencer

 1. http://www.emu.dk/modul/bring-your-own-device-byod
 2. http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2816468/regeringen-vil-spare-milliarder-paa-uddannelse/
 3. http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68170/cf_202/-konomiaftale_for_2015.PDF
 4. http://www.emu.dk/modul/kornmarkskolen-l%C3%A6rere-finder-inspiration-gennem-it-og-f%C3%A6lles-skabeloner
 5. http://www.socialemedier.dk/sociale-medier-2016-i-danmark/

Kulturforståelser i globale uddannelses- og kompetenceudviklingsprocesser med fokus på forandringsledelse

Denne artikel har fokus på forandringsledelse, og omhandler kulturforståelser i relation til globale uddannelses- og kompetenceudviklingsprocesser, samt tager udgangspunkt i begreber af blandt andre Ph.d. Geert Hofstede, og Ph.d. Iben Jensen. Artiklen er skrevet i led med kurset kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv på kandidatuddannelsen IT, læring og organisatorisk omstilling hos Aalborg Universitet

Hofstede taler i høj grad om følgende faktorer: Power Distance, Individualism/Collectivism, Uncertainty Avoidance, Masculinity/Femininity, Long/Short Term Orientation, og Indulgence/Restraint (Hofstede, 2011). Iben Jensens tankeverden er til sammenligning en smule anderledes, og ser således mere på følgende aspekter: 1) kultur/etnicitet bør ses som sammenvævet med andre sociale kategorier, 2) kultur/etnicitet skal ses i forhold til en bestemt kontekst, og 3) de vigtigste forskelle i en kommunikationsproces, forbliver et åbent empirisk spørgsmål (Jensen, 2015).

Sammenlagt er disse idéer overordnet set i høj grad centreret omkring vigtigheden af at forstå kulturforskelle på et relativt generelt niveau. Dette fordi kulturforskelle kan have betydelige indvirkninger i mange forskellige kontekster hos de organisationer, institutioner og virksomheder, hvor kulturforskellene udspiller sig. I det følgende vælges en artikel, som relaterer sig til ovenstående.

Vælg artikel – ’Forandringsledelse i det senmoderne samfund’ et speciale af Christian Skovgaard fra 2012

I forhold til opgaven, skal der udvælges en tekst, hvorfra der uddrages nogle nøgleord, som derefter defineres ud fra egen viden. Ud fra ovennævnte artikel Forandringsledelse i det senmoderne samfund, udvælges 5 vigtige ord, som inddeles i hvert deres afsnit:

Organisationsudvikling

Udvikling af organisationen er ofte en nødvendighed for at gøre organisationen mere effektiv. Organisationsudvikling i det senmoderne samfund er gerne kendetegnet ved at aflaste medarbejdernes opgaver gennem IT. Eftersom organisationsudvikling i det senmoderne samfund ofte omfatter IT, er dette med til at medføre større forandringer i organisationen, fordi IT ofte kræver, at der skal opstå ny læring hos medarbejderne. Derfor er forandringsledelse også et begreb, der er tæt forbundet med organisationsudvikling.

Forandringsledelse

Forandringsledelse er en udøvende process i eksempelvis en organisation, institution eller virksomhed. Denne proces finder som reelt sted når der skal foretages større ændringer i en virksomhed. Som leder af denne process, kræves blandt andet viden om organisationens nuværende situation, de ændringer der skal foretages, og gode kommunikationsfærdigheder. Denne viden er essentiel for at sikre en succesfuld forandring på tværs af medarbejdernes mulige forskellige kulturer og kompetenceniveau.

Senmoderne samfund

Det senmoderne samfund er et centralt begreb i forhold til forandringsledelse, da forandringsledelse aldrig har været vigtigere som i det senmoderne samfund. Dette på grund af den konstante udvikling af teknologi, og dermed implementering af denne til brug i virksomheder, organisation og institutioner. På grund af teknologi er verden også blevet mindre i forhold til tid og sted, hvilket fører mange forskellige kulturer sammen, som også er yderst vigtigt at forholde sig til i forbindelse med forandringsledelse.

Forandringsimplementering

Forandringsimplementering er det trin i processen, hvor man på nuværende tidpunkt har foretaget en situationsanalyse af eksempelvis kulturelle forhold i organisationen. Det er således det trin i processen, hvor hele idéen omkring forandring i organisationen udføres i praksis med afsæt i den forudgående strategiske planlægningsproces.

Design proces

Som et begreb inden for forandringsledelse i forhold til kulturer, er en design proces alle de elementer, som skal anvendes i relation til at skabe en succesfuld forandring. Set i et globalt uddannelses- og kompetenceudviklingsperspektiv, er design processen også yderst vigtig, da det er her strategiske styrker og svagheder blotlægges. For at sikre maksimal læring på medarbejderniveau i forandringen, bør medarbejderne inddrages i design processen tidligt i forløbet.

Databaser: Google, AAU Bibliotek

Artiklen: http://projekter.aau.dk/projekter/files/66211917/Speciale.docx

Søgeord: Organisationsudvikling, forandringsledelse, organisationskultur

Spørgsmål: Hvordan kan en forandring sikres gennem et større brug af IT-didaktiske værktøjer?

Referencer

 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–26. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014
 • Jensen, I. (2015). Postcultural Communcation?: Intercultural communication from a postcultural position. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterranean Studies, 10(2).

IT-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv

ideer, brainstorm

Noter fra 12. september i faget IT-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv på uddannelsen IT, læring og organisatorisk omstilling hos Aalborg Universitet. Faget IT-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv, ser gerne, at den studerende har et ophold hos en organisation gennem forløbet ((ca. 3 måneder, 25-30 timer om ugen). 

Projekt

 • Problem-based-learning: Der arbejdes med en autentisk problemstilling, og der tages først og fremmest udgangspunkt i denne. Teori findes frem til bagefter, da der primært tages udgangspunkt i problemstillingen. Deraf problem-based-learning.
  • Bias i PBL: Hvem udarbejder problemstillingen, formuleringen med videre? Bliver problemet rent faktisk løst, og kan det dokumenteres?
 • Hvordan løses problemet i organisationen? Er man deltagende i form af at være fuld integreret i problemløsningen (praktikforløb eller projekt)? Eller er man mere en observerende deltager (projekt)?
 • Problemet skal ikke funderes i teori, men i praksis

Brainstorm af opgaveforslag ligger på Moodle.

Metoder:

Forskellige metoder:

 • DBR – Brugt meget inden for læringssammenhænge med fokus på at forandre, og ikke blot at analysere
 • Aktionsforskning – Inddrage aktører i høj grad med fokus på at forandre
 • Etnografisk analyserende: Analyserer nuværende sitation, hvilket bliver facit, og kommer derefter med nogle vurderinger/anbefalinger ud fra facit.

I forhold til metoder er det vigtigt at have en strømlinet forståelse af, hvordan man arbejder som forsker. Vil man som forsker være med til at ændre problemet (DBR, Aktionsforskning, pragmatisk), eller har man en mere analyserende tilgang?

Teoretisk ramme: Hvad kan vi tilbyde det praktiske problem?

Hasse 2011

 • Som projektarbejdere, kan vi primært være forskerdeltager eller deltagerforsker. Dog vil dem i praktik i højere grad være deltagerforsker.
 • Hvem er ”dørvogter” og hvem er ”døråbner” i organisationen for os som forskere?

Yderligere noter

Hvordan indsamler vi data i en kontekst, hvor vi har nogle aktører/brugere af et stykke teknologi, hvor der indgår spil? Altså hvor deltagerne er avatarer online, og kan kommunikere eller agere sammen i spillet? Skal vi dokumentere deltagernes virtuelle handlinger, fysiske eller begge?

Når forskeren deltager i et computerspil med aktørerne/kunderne eller andet, er forskeren fuldt deltagende (deltagerforskeren). Hvis forskeren forlader sin plads for at filme med et kamera, skifter forskeren rolle til forskerdeltager.

Er problemet forankret i læringsmæssige, organisatoriske, eller teknologiske forhold, eller hvordan kan problemet kategoriseres i forhold til dataindsamling, løsning med videre?

Det er vigtigt at være skarp på, hvordan organisationen/virksomheden forstår et givent begreb, og hvordan forskeren forstår begrebet. Dette skal være tydeligt i forhold til når begrebet benyttes i forskellige sammenhænge eller forståelser i en opgave.

Læs også: Digital habitats: Stewarding technology for communities.

Eksempel på markedsanalyse af en given målgruppe på Instagram

Dette eksempel på markedsanalyse af en given målgruppe på Instagram, er taget ud fra en ældre opgave fra 2013. Den er lavet i forbindelse med en større opgave på uddannelsen markedsføringsøkonom til brug som en professionel markedsanalyse. Eventuelle bilag og figurer vedhæftes ikke i denne udgivelse af denne markedsanalyse. Husk igen dette er blot et eksempel på en markedsanalyse, og er lavet i forbindelse med et studie. Virksomhedens navn og andre detaljer er fjernet. Denne markedsanalyse skal således blot anvendes til inspiration.

Gennem den primære dataindsamling, foretages herunder en markedsanalyse. Denne har til formål at bekræfte eller afkræfte følgende opstillede hypoteser. Baseret på “Principles and Practice of Marketing” fra 2010 af David Jobber, er henblikket med markedsanalysen at blotlægge Instagrams markedsføringsmæssige gennemslagkraft i forhold til virksomhedens målgruppe. Det vil sige at markedsanalysen bunder i ’Advertising Research’.

Ud fra en analyse udarbejdet af atcore/Komfo fra d. 19. september 2013, kan det anslås, at der på tidspunktet befandt sig 260.000 danske brugere på Instagram. Dog oplyses hverken aktivitet eller for den sags skyld alder eller køn i denne undersøgelse. Disse spørgsmål, har denne markedsundersøgelse til formål at gå i dybden med og dermed finde svar på.

Hypoteser

I dette afsnit, vil der ganske kortfattet blive opstillet en række hypoteser for at konkretisere markedsanalysens formål. Disse hypoteser baseres på nogle generelle tal for hele Instagrams population, der er udarbejdet af eksterne kilder, som derefter er sammenfattet af Jenn Herman som er social media coach.

 1. Er der statistisk signifikans for, at mindst 68% af Instagrams brugere er kvinder.
 2. Er der statistisk signifikans for, at mindst 57% af Instagrams brugere logger på dagligt.
 3. Er der statistisk signifikans for, at over 37% af de 18-29 årige er på Instagram.
 4. Er der statistisk signifikans for, at yngre mænd de 13-15 årige foretrækker Instagram i højere grad end de 16-18 årige.

Valg af analysedesign til markedsanalyse

Det vurderes, at et deskriptivt analysedesign passer bedst til denne undersøgelse. Dette grundet, at undersøgelsen bunder i at beskrive forbrugerforhold med udgangspunkt i Instagram og virksomhedens målgruppe. Endvidere søger analysen at vurdere mulighederne i Instagram i forhold til virksomhedens marketingaktiviteter. Dette kommer til at foregå ud fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget som ’field research’, hvilken derfor fungerer som primær datakilde.

Validitet

I og med det er et internetspørgeskema, er respondenterne ikke blevet udsat for interviewerbias, men det er svært at sige om der har været andre faktorer involveret når de har besvaret spørgeskemaet. Dette gør det svært at vurdere den interne validitet. Spørgeskemaet er sendt ud på diverse sider (fjernet i dette indlæg). Disse sider repræsenterer en bred sammensætning af virksomhedens målgruppe, hvilket giver en god ekstern validitet.

Der haves på baggrund af de faste rammer, samt præcise definitioner i spørgeskemaet, en høj begrebsvaliditet.

Reliabilitet

Validiteten er hermed belyst ovenfor og derfor bliver reliabiliteten behandlet herunder i dette afsnit.

Det er vigtigt at sikre en så høj reliabilitet som muligt, da denne siger noget om analysens pålidelighed i forhold til analysens måleinstrument, dataindsamling og databehandling. Spørgeskemaet som er måleinstrumentet i denne undersøgelse prætestes før udsendelse blandt 10 tilfældige unge. Det tog dem i gennemsnit ca. 2 minutter at besvare spørgeskemaet. Dette resulterede efterfølgende i en finjustering af spørgeskemaet, der er med til at forhøje reliabiliteten, da spørgeskemaet i lavere grad misforstås. Eftersom svarene registreres elektronisk, mindskes risikoen for fejl, hvilket tilmed er med til at højne databehandlingens reliabilitet.

Dataindsamlingsmetoder

Til dataindsamlingen anvendes Google Docs. Heri kan man let lave et dybdegående spørgsmål med et godt overblik som er let at besvare. Spørgeskemaet udsendes derefter på danske sociale medier og forums hvor størstedelen af de dermed kommende respondenter forventes at være en del af målgruppen: 13-24 år. Siderne vil primært være aktive FaceBook-sider, hvor målgruppen befinder sig (navne fjernet i dette indlæg). Det vurderes, at denne form for kvantitativ dataindsamling, er den mest fordelagtige, da det er billigt og går relativt hurtigt.

Stikprøveudvælgelse til markedsanalysen

I dette afsnit bliver markedsundersøgelsens population defineret nærmere. Populationen består af følgende faktorer:

 • Da det er en virksomhed som undersøgelsen laves for, er det mest oplagte geografiske område selvfølgelig Danmark. Derfor benyttes danske internet sider.
 • Demografien består jf. målgruppen af både mænd og kvinder i alderen 13-29 år. Op til 29 for at se, hvordan aktiviteten oppe i disse lag.
 • Populationen er aktive brugere af internettet og herunder sociale medier.

For at opnå en bevidst udvælgelse, hvor stikprøverammen er komplet og repræsentativ, foretages et ’screened internet sample’. Google Docs er et fornuftigt valg til dette, da dataene bliver gemt ideelt heri til videre analyse i Office Excel. Da stikprøven foretages af en studerende med et meget begrænset budget afhænger størrelsen af den tid som lægges i undersøgelsen.

Udvikling af spørgeskema til markedsanalyse

Det udviklede spørgeskema jf. bilaget omkring dette, består af 9 spørgsmål. Der er 2 demografiske spørgsmål som fastslår alder og køn. Dermed kan man se hvad de forskellige segmenter i forhold til alder og køb svarer. Dette muliggør dermed, at den fremtidige digitale markedsføring, der dannes på baggrund af analysen, bliver mere præcis.

Spørgsmål 1 stilles, da det kan være relevant at vide, om de adspurgte spiller spil eller ikke. Dermed får man et bedre indtryk af hvilke medier ’gamere’ og ’ikke-gamere’ benytter. Man kan herefter målrette markedsføringen til det enkelte segment, da der kan være interesse i at markedsføre anderledes overfor ’ikke-gamere’ – fx i et forsøg på at trække dem ind i ’universet’.

Spørgsmål 4, 5, 6, samt 8 beskriver brugernes aktivitet på mediet, som er også hører ind under det som undersøgelsen søger at besvare jf. hypoteserne.

Spørgsmål 7 fortæller, hvad den enkelte bruger gerne vil se på mediet af indhold. Det giver mulighed for at tilpasse indholdet på til målgruppen. Spørgsmål 9 betragtes som værende ’nice-to-know’, men ikke nødvendigt. Derfor er det også valgfrit at besvare.

Fejlkilder ved spørgeskema

Det ville have været mest optimalt at udvikle spørgeskemaets aldersintervaller efter Facebook Insights, men eftersom adgangen dertil først kom blev kendt senere i forløbet, er det relevant at gøre opmærksom på muligheden. Der tages udgangspunkt i følgende kategorier:

 • 13-15,
 • 16-18
 • 19-22 år
 • 23-29 år.

Kategorierne flere gange om dagen og Ja 1-2 gange om dagen sættes sammen for at gøre databehandlingen lettere. Samlet kaldes kategorien aktive brugere. Ligeledes sættes 13-15 år og 16-18 år sammen. Dette er med til at give en forbedret statistisk validitet.

Dataanalyse til brug ved vurdering af markedsanalyse

I dette afsnit bearbejdes respondenternes svar i en statistisk analyse, herunder konfidensintervaller. Efterfølgende databehandlingen i form af disse konfidensintervaller, kan hypoteserne enten bekræftes eller afkræftes. Nærmere sagt anvendes der 95% konfidensintervaller for andelen i binomialfordelinger. Til beregning af konfidensintervaller i Excel benyttes der et såkaldt plug-in, kaldet Bewistat.

Først og fremmest blotlægges de egentlige resultater fra spøgeskemaundersøgelsen, der derefter vil blive dybdeanalyseret.

Figur 4: Alder

markedsanalyse, Facebook, Instagram, eksempel

Aldersintervallerne 12 år og derunder og 30+ udelades. Dermed haves 891 respondenter. I intervallet 13-15 år haves 312 respondenter, hvor der haves 344 respondenter i intervallet 19-22 år. 121 respondenter er mellem 23-29 år.

Figur 5: Køn

eksempel på markedsundersøgelse. køn

Der haves dermed 23 kvinder i intervallet 13-15 år, hvoraf 289 er mænd. I intervallet 16-18 år, haves 45 kvinder og 299 mænd. I intervallet 19-22 år haves 51 kvinder og 184 mænd. Det er en uheldig fordeling, da den eksterne validitet forringes. Derfor er det vigtigt at analysere nærmere. 30 kvinder og 91 mænd er mellem 23-29 år.

Brugernes aktivitet på Instagram

Her sættes kategorierne sammen som tidligere nævnt. Ud af 68 kvinder i alderen 13-18 svarede 32 ja til at være aktive brugere af Instagram. Ud af 588 af de 13-18 årige mænd, svarede kun 87 ja til at være aktive brugere.

Af de 19-22 årige kvinder, svarede 22 ud af 51 ja til at være aktive brugere, hvor 17 mænd ud af 184 svarede ja. 11 ud af 30 af de 23-29 årige kvinder svarede ja til at være aktive brugere, kun 6 ud af 91 af mændene svarede ja.

Ud fra disse svar er der en højere tendens blandt kvinder til at være aktive brugere. Disse resultater ønskes dog testet nærmere og derfor vil der i det følgende blive udarbejdet en dybere analyse gennem statistisk afprøvning.

Konfidensintervaller for mænd og kvinders aktivitet på Instagram

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive testet gennem 95% konfidensintervaller. Der tages udgangspunkt i ovenstående tal. Det er relevant at teste mændene intervallerne 13-15 og 16-18, da der er en betydelig forskel i disse og kan dermed vise en relevant tendens.

Danske Mænd 13-15

I denne kategori (Danske mænd 13-15), haves en p-værdi på 0,17. For kategorien, er der 95% sikkerhed for at andelen af aktive brugere befinder sig mellem 13% og 22%.

Danske Mænd 16-18

I denne kategori er p-værdien lavere, hvilken er 0,12. Der er også en betydeligt lavere andel af aktive brugere ud fra konfidensintervallet: Med 95% sikkerhed befinder andelen af aktive brugere sig mellem 8% og 16%.

Danske Kvinder 13-18

Ud fra det beregnede konfidensinterval i kategorien, haves en P-værdi på 0,47. Endvidere vil der med 95% sikkerhed være en bestanddel mellem 35% og 59% aktive brugere i denne kategori. Der er altså 95% sikkerhed for, at over en tredjedel af kvinderne i alderen 13-18 er aktive brugere ud fra disse respondenter.

Danske Kvinder 19-22

22 ud af 51 svarede ja til at være aktive på Instagram. Ved en beregning af et 95% konfidensinterval gav dette en p-værdi på 0,43. Der vil med 95% sikkerhed være mellem 30% og 57% aktive brugere i denne gruppering.

Danske Mænd 19-22

17 ud af 184 svarede i denne kategori ja til at være aktive brugere på Instagram. Der have en p-værdi på 0,9 og der er 95% sikkerhed for, at mellem 5% og 13% af andelen er aktive brugere på Instagram.

Mænd og kvinder 23-29 år

Normalfordelingsapproksimationen kunne ikke opfyldes i beregningerne i disse kategorier. Grunden til at denne ikke kunne opfyldes kan skyldes flere ting. Det kan bl.a. skyldes svarfordelingen, for lidt svar eller andet. Kort sagt giver det en ringe statistisk kvalitet og derfor behandles denne kategori ikke dybere.

Vurdering af markedsanalysen

Det findes nødvendigt at vurdere det ovenstående undersøgelse. I og med det var sværere end antaget at indsamle data, herunder specielt fra kvinder, er den statistiske kvalitet ikke så høj som ønsket. Den interne validitet formodes at være på et fint niveau, da alle respondenter frivilligt har indviet at besvare undersøgelsen. Dog er det ikke til at sige om de enkelte respondenter er blevet påvirket af andre, men formodes ikke grundet frivilligheden.

Da undersøgelsen bekræfter hypotese 1 og 2, giver det dermed belæg for at generalisere undersøgelsen til resten af populationen. Det giver en høj ekstern validitet. Dog har hypotese 3 en alt for bred alderssammensætning, hvilket absolut ikke er godt for undersøgelsen. Begrebsvaliditeten er relativt høj, dog ønskes her efterfølgende, at der var blevet spurgt dybere ind til hvad respondenterne spillede af spil, herunder FIFA. Og endvidere burde man have uddybet spørgsmål 7 og spurgt om lokalt indhold havde interesse – fx events eller andet Danmark relateret indhold.

Delkonklusion på den udførte markedsanalyse

Ud fra den generelle undersøgelse, kan hypotese 1 bekræftes. Dog med forbehold for at alderen ligger mellem 13 og 29 år, og med det forbehold, at vi ikke kender aktivitetsniveauet. Dermed er der høj sandsynlighed for at mindst 68% af Instagrams brugere er kvinder. Hypotese 2 kan delvist bekræftes, det kommer an på om vi snakker mænd og kvinder og hvilken alder, da ikke alle lige aktive og slet ikke ifølge undersøgelsen. For mændene, er hypotese 2 afkræftet. For kvinderne derimod, er der signifikans for at mindst 57% af disse logger på dagligt og dermed er aktive brugere, derfor kan hypotese 2 bekræftes.

Hypotese 3, kan desværre ikke bekræftes eller afkræftes. En mulighed er at ved en fornyet undersøgelse at gøre aldersintervallet mindre – fx 23-25 år.

Aldersintervallerne 13-15 og 16-18 for mændene er blevet analyseret særskilt. Det kan ud fra Konfidensintervallerne af de to intervaller konkluderes at de 13-15 årige i højere grad foretrækker Instagram frem for de 16-18 årige. Dermed er hypotese 4 bekræftet, hvilket i øjeblikket peger på en tendens til, at interessen for Instagram er størst hos de yngste. Fremtidige undersøgelser vil kunne vise om interessen bibeholdes med alderen. Er det tilfældet vil de yngste være et godt mål for marketingsaktiviteten.

 

Eksempel på markedskommunikation for Bryggeriet Skovlyst

Denne artikel blev skrevet i led med studiet til markedsføringsøkonom i 2013 med afsæt i faget advertising and promotion. Til at starte med skitseres situationen for Bryggeriet Skovlyst. Dette projekt søger at udarbejde en kommunikationsstrategi for bryggeriet Skovlyst. Der er øget incitament til at skrue op for markedsføringen idet ølafgifterne nedsættes med 15 % i DK.

Der vil derfor blive udarbejdet en kommunikationsstrategi med det formål at øge bl.a. kendskabet til produktet, forbedre firmaets image i forhold til hvad der er sket tidligere og bibeholde et godt image samt endvidere at øge omsætningen.

Produktet

Produktet er et differentieret produkt. Det er et produkt som de fleste der bare skal have en øl ikke vil købe, da det er en af de dyrere af slagsen. Det kræver en vis snilde at producere bl.a. pga. de særlige ingredienser der tilføres. Stordriftsfordelene i produktionen er ikke stor, men tværtimod lille, da det er et mikrobryggeri, som laver specialøl. Kunderne der køber dette får slukket tørsten og måske et dybere behov ’som kun ølfolket’ forstår.

Kommunikationsmål

Det vigtigste kommunikationsmål er at skabe mere opmærksomhed og viden omkring produktet, og firmaet. Firmaets image har haft negativ omtale i dagbladet Politiken.

Det bliver derfor en vigtighed for fremtiden, at firmaet får kommunikeret ud til kunderne når der forekommer de mindste ændringer. Ændringer på etiketten af øllene skal også løbende opdateres, og det oprigtigt. Der skal ikke herske nogen tvivl fremover.

Markedet

Som mange andre markeder i DK, er ølmarkedet også ’plaget’ af afgifter og lignende. Indtil for ganske nylig er det blevet bestemt at man vil øge konkurrenceforholdene i DK og dermed nedsætte ølafgiften med 15 % i DK fra d. 1. juli 2013.

Her vil man gøre klogt i at benytte sig af den danske befolknings øl vaner. Jf. kilden (Dansk Handelsblad 16. maj 2012) kan den stigende trend ses løbende gennem hele perioden fra 2003-2010. Ølsalg fra mikrobryggerierne stiger fra 0.5 % til hele 3.6 % gennem hele perioden.

Med den faldene ølafgift og en stigende markedstrend bør dette højst sandsynligt give en positiv respons.

Konkurrenterne på markedet

Konkurrenterne på specialøl markedet er mange. Der er både de andre mikrobryggerier, men også det udenlandske øl i sig selv er specielt og derfor og konkurrenter. Alt efter målsætningen kan alt andet øl end Skovlyst være konkurrenter.

Målgruppen

Målgruppen for skovlysts specialøl vil umiddelbart være øl entusiaster og eventuelle kendere. Nærmere set vil det større lag af målgruppen være mænd end kvinder. Og da de er dyrere end alm. øl, vil det være målrettet folk med en rimelig indkomst, dvs. det er ikke den gennemsnitlige SU-modtager som køber disse øl. Derfor vil målgruppen være færdiguddannet og det vil nok sige ca. 25 år og opefter for de fleste.

Målgruppen må derfor være færdigt uddannede mænd i alderen 25+.

Kommunikationsstrategi for Skovlyst

Her fremgår den kommende kommunikationsstrategi for Bryggeriet Skovlyst.

Positionering

Skovlyst skal fortsætte med at køre de samme værdier i deres branding. Man skal forbinde skovlyst med det bryggeri som brygger ’fra naturen’ med skovens råvarer. Det skal forsat være en del af deres kommunikation.
Det vil også give bonus overfor konkurrenterne idet de tilbyder et unikt og ganske særligt produkt.
Dog skal Skovlyst passe på deres image/troværdighed og fremadrettet melde ud, hvis eksempelvis de flytter produktionen til andre lande. De skal altså generelt være oprigtige og kommunikere med kunderne. Dermed undgår bryggeriet for fremtiden dårlig omtale.

Kreative vinkling

 • Skovlyst bør fortsætte med deres nuværende design idet det er et differentieret design sammenlignet med konkurrenternes.
 • Det er dermed med til at adskille den fra konkurrenterne og i øvrigt med til at minde kunden om hvilke værdier Skovlyst arbejder med. Det der skal arbejdes mest med bliver nok at holde etiketterne opdateret, hvis der forekommer eventuelle ændringer der kunne have relevans.

Kommunikationskanaler

I udvælgelsen af kommunikationskanaler, bør Skovlyst vælge dem som passer til de ideelle forbrugere. Hermed er der tidligere blevet fundet frem til en potentiel målgruppe, som er betalingsdygtige mænd over 25 år.

For at finde de bedste kommunikationskanaler, vil det være godt at vide, hvilke målgruppen benytter og hvilke de benytter mest.

Skovlyst bør højest sandsynligt benytte en koncentreret markedsføringsstrategi. Det bør de, fordi det er special øl af en vis kvalitet og pris som ikke mange kender og markedet er ikke enormt i DK for specialøl og derfor er det bedst at koncentrere markedsføringen til de mest potentielle forbrugere.

Kommunikationskanalerne må hermed være dem som målgruppen benytter hvor markedsføringen er rettet mod dem. Gode eksempler kan være hjemmesider som ’’ http://www.ale.dk/’’ [2], hvor øl interesserede begiver sig. Eller gennem ’reviews’ af øl for også at skabe øget kendskab til produktet.

Fortsat kan Skovlyst reklamere som de har gjort tidligere i tilbudsaviser etc., da disse også rammer dele af målgruppen.

Regler på alkoholområdet

I henhold til god markedsføringsskik, må der ikke anvendes markedsføring hvor de indgående personer i kampagnen ser ud til at være under 25 år. Medier hvor over 30 % af seerne er børn. Ydermere må der heller ikke markedsføres med alkohol-holdige produkter.

Produktion

Det er vigtigt at kampagnen indeholder det overordnede budskab og dette bliver afspejlet i kampagnens elementer. Den endelige produktion skal altså være noget der afspejler Skovlysts værdier. Her kan man roligt benytte skovlyst logoet, da dette har masser af farver og natur i sig selv. Det giver også mere association med firmaet når deres logo benyttes og det vil blive mere velkendt.

Omkostninger ved planen

Den kreative udvikling bør givetvis ikke være så dyr. Det vil der ikke blive set nærmere på.

Medieomkostningerne kan godt gå hen at blive en del bekostelige. Alt efter hvad man vælger og om man vælger at beholde de tidligere markedsføringsmetoder eller kun satse på den koncentrerede marketingsstrategi.

Tidsplan

Afgifterne på øl i DK bliver nedsat fra d. 1. juli 2013, derfor bør materialet senest være klar der.

Konklusion og litteratur

Opgavens primære formål var at skitsere en kommunikationsstrategi for Bryggeriet Skovlyst. Dette blev gjort gennem en definition af kommunikationsmålene. Disse blev vurderet til at være bedre kendskab til produkterne og firmaet og bedre image generelt. Disse tiltag bør i det lange løb føre til højere omsætning generelt.

For at afgive en passende vurdering af kommunikationskanalerne, blev der først analyseret og vurderet frem til en mulig relevant målgruppe. Denne blev bl.a. vurderet ud fra det afgivne materiale og konklusionen blev betalingsdygtige mænd i alderen over 25 år.

Efter en nøjere udarbejdet kommunikationsstrategi blev en marketingsstrategi udvalgt. Herefter de passende kommunikationskanaler, som var af de mere koncentrerede af slagsen.

Det konkrete kommunikationsbudskab konkluderes til at skulle indeholde en produktorienteret tilgang med henblik på deres differentierede produkt i forhold til konkurrenterne samt den kvalitet de har. De skal ydermere fremover være bedre til at oplyse deres potentielle kunder med nyheder i form af både firmaet og deres produkter. Det kan roligt konkluderes, at det i det lange løb vil forbedre både firmaets troværdighed og brand.

Husk opgaven blev skrevet i led med uddannelsen til markedsføringsøkonom i 2013 med afsæt i faget advertising and promotion. Artiklen er udgivet af Cortzen Digital, som driver denne hjemmeside.

[1] Artikel i Politiken omkring firmaet.

[2] Hjemmesiden for danske øl entusiaster.

Top spil på Twitch 2017 – Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG)

Twitch.tv er en side, hvor det er muligt at streame gaming live. Der er en lang række forskellige spil, som kører afhængigt af den enkelte streamer hver dag. Denne artikel omhandler top spil på Twitch i år 2017, som efter en subjektiv overbevisning kan være Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG). Dette er i hvert fald baseret på nogle daglige observationer i løbet af sommeren 2017, hvor der har været tid til at udleve noget gaming. Derfor er det måske nærmere konkluderet kun topspillet i forhold sommeren 2017. Uden at have adgang til de bagvedliggende tal, kan der altså ikke foretages en nøjagtig og objektiv estimering af antal seere på spillet. 

Ud fra en fænomenologisk eller subjektiv tilgang, er det dog fra min side blevet observeret flere gange over 50.000 og 100.000 seere. Sidste gang – 14. august 2017, observeredes der omkring 138.000 seere på Twitch. Dette må anses som et højt tal for et spil, der ikke har været populært særligt længe.

Baseret på en statistik fra Statista.com, var LOL det mest sete spil i july 2017 i forhold til antal timer. Efterfølgende var det CS:GO, og på en tredjeplads var det faktisk Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) ud fra samme statistik. Slutstatistikken for 2017 bliver således yderst interessant, da det det gennem tiden primært har været LOL, DOTA 2, CS:GO, der har været på på toppen.

Køb Steam cd-key til Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG)

Hos Billige Koder er det muligt at købe en Steam cd-key til Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) billigt. Billige Koder anvender samarbejdspartnere, der giver mulighed for levering over e-mail, hvilket dermed er med til at minimere prisen. Derudover kan mail også give den fordel, at spilkoden leveres hurtigt og sikkert over krypteret e-mail. Det anbefales derfor at anvende billige koder til købet af koden til Steam. Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) er måske et af de bedste online multiplayer spil i 2017, og bør muligvis blot af den grund opleves.

Hvis din PC ikke kan trække spillet, bør du klart se nærmere på en ny PC. Det findes der også hjælp til her på siden. Det følgende link kan fordelagtigt anvendes til netop dette formål. Klik på linket for at se prisen på spillet: Køb cd-key til Playerunknowns Battlegrounds (pubg).

Hvad er nøglen til succes for webshops?

Styled, clothes, men

Dette indlæg er et gæsteindlæg, som er leveret af Styled.dk. Indlægget er godkendt af Cortzen Digital, der leverer konsulentydelser inden for online markedsføring.

Forbrugerne rykker i langt højere grad til værks på internettet, når rejsen, den nye t-shirt eller telefonen skal handles. I Danmark har forbrugerne vænnet sig til at indtaste kortoplysningerne online – det er “nemmere, ofte billigere og langt mere tidsbesparende”, lyder det som regel fra de garvede internet shoppere. Men hvad er det egentlig, der er den vigtigste parameter, når forbrugere vælger at handle på nettet?

I dagens Danmark tager vi muligheden for internettet for givet. Vi skal dog ikke meget mere end 20 år tilbage for at være i en tid, hvor blot 12% af danskerne gjorde brug af internettet i 2 timer om ugen. I dag er det over 94% af danskerne, der har forbindelse til internettet i husstanden – en eksplosiv vækst på kun 20 år.

E-handel har oplevet en utrolig vækst de sidste 13 år, og væksten synes ikke mindskes de kommende år. Rejser og tøj er nogle af de brancher, der i særdeleshed er rykket online – især den fysiske del af tøjbranchen har fået sit at se til, siden store konkurrenter såsom Zalando, Stylepit, ASOS og STYLED har set dagens lys.

Online tøj virksomheder er tvunget til at tilbyde forbrugerne omkostningstunge services

I tidernes morgen var der ikke mange, der havde spået tøjbranchen så stor en fremtid, som den vi ser i dag. De forskellige størrelser var en barriere, som virksomhederne har måttet gøre deres for at bryde – og i dag anses tøjbranchen som en af de største e-handelsbrancher i Danmark. Det har dog krævet et højt serviceniveau – derfor ser du ofte, at du både får gratis fragt og gratis ombytning (nogle gange også returnering) ved virksomheder, der sælger tøj online. Det er uhyggeligt omkostningstungt for virksomheden, men en service de fleste er nødsaget i at være med på, for at kunne kæmpe mod de store konkurrenter på markedet.

Enkelte virksomheder har forsøgt sig med “smart køb” af tøj, hvor man udfra indtastede mål af egen krop kan filtrere og finde det perfekte tøj – disse er dog ikke slået igennem endnu.

Gratis fragt & fri ombytning er de vigtigste parametre

Forhører man sig hos den almene forbruger, er serviceparametre som gratis fragt og fri ombytning nogle af de første ting, der kigges efter ved en hjemmeside. Skal der købes et par nye ripped jeans, vil man ofte gerne have muligheden for at få fragtet frit både frem og tilbage, Det kan koste virksomheden mange salg, hvis ikke der vedlægges et gratis returlabel eller muligheden for at få indkøbet fragtet frit til nærmeste posthus eller hjem til.

En vigtig parameter, man dog ikke må undervurdere, er om hvorvidt andre forbrugere har haft en god eller skidt oplevelse med den enkelte butik. “Social proof” er blevet et uhyre vigtigt begreb i branchen. Virksomheder såsom TrustPilot er stormet frem, netop for at få “proof” for, om webshoppen er reel og om der er stor sandsynlighed for, at der sker fejl med forsendelsen.

Snyd og bedrag sker – tag dig dine forholdsregler

Det kan være svært at navigere gennem alle de webshops, der tilbyder lige præcis dét produkt, som du søger efter. Bør man tage den billigste butik? Eller bør man tage den, der har flest anmeldelser? Kan jeg risikere at blive snyd, hvis jeg vælger denne butik frem for en given anden? Der er mange spørgsmål, man skal stille sig selv, før man svinger dankortet igennem den virtuelle terminal – og det er ikke altid lige nemt. Mange forbrugere er på den ene eller anden måde blevet snydt online, og en sådan oplevelse er blot med til at gøre det endnu sværere for de reelle e-handelsvirksomheder at overbevise dig om, at dine penge skal lægges hos dem. Find derfor nogle webshops, som du stoler på og hør eventuelt dit netværk og din omgangskreds, om de kan anbefale en butik indenfor det område, din efterspurgte vare hører inde under.

Indlægget er leveret af Styled, der handler med herretøj online. Hos Styled får du GRATIS og HURTIG levering. Indlægget er tilmed godkendt af Cortzen Digital, der leverer konsulentydelser inden for online markedsføring.

Indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

Denne artikel omhandler indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen, og er et uddrag fra en opgave på PBA-uddannelsen i international handel og markedsføring fra 2015. 

På baggrund af Svend Hollensens teori omkring indtrængning på andre markeder, foretages en indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen. Denne indtrængningsstrategi foretages i dette afsnit med udgangspunkt i Svend Hollensens teori. Med udgangspunkt i figur 9.1 af Svend Hollensen, som forklarer hvilke faktorer som påvirker indtrængningsbeslutningen på det nye marked, analyseres Bryggeriet Vestfyen. [1]

På baggrund af ovenstående, er der flest faktorer som peger på internalization. Derfor foreslår vi et ’hierarchical mode’, hvor de selv har kontrol over salg og markedsføring i Sverige.

Forudgående arbejde for artiklen, kan findes på oprindelse.dk. Her er det blandt andet muligt at læse omkring oprindelse af Vestfyen. Disse artikler er leveret af Cortzen Digital, og der er også artikler omkring Rungstedtand, som driver tandlæge ved Nivå og andre på oprindelse.dk.

Kildeliste i relation til Indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen

 • [1] Bilag 4 –  Indtrængningsstrategi | faktorer som påvirker beslutningen fra bogen af Svend Hollensen
 • [2] http://www.bryggeriet-vestfyen.dk/investor/selskabsmeddelelser/