Postfænomenologisk perspektiv – Virtual Reality i forhold til militærtræning

I forbindelse med mit studie til kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling, har jeg udarbejdet en filosofisk case med afsæt i filosofien postfænomenologi.

I USA arbejder en lang række forskellige virksomheder, organisationer med videre, på at integrere Virtual Reality som et IT-didaktisk virkemiddel i forbindelse med at træne deres soldater. Det kan anskues som værende særdeles relevant, at militæret holdes fuldt opdateret med de sidste nye teknologier, grundet mulighed for bedre sikkerhed, kommunikation, læring og så videre, som anvendelse af teknologien kan medføre. (Vrs.org, 2016)

Anvendelse af teknologi eller artefakter, har dog også en anden dimension af påvirkninger, som er interessante at se nærmere på. I denne dimension, består blandt andet muligheden i at opdage potentielle risici eller innovationer, som der umiddelbart ikke er tænkt over tidligere i forbindelse med eksempelvis implementeringer. For at opnå dette, er det nødvendigt at analysere Virtual Reality som et læremiddel i militæret med afsæt i teknologifilosofien postfænomenologi. Det leder dermed til følgende problemformulering:

  • Hvordan påvirker brugen af Virtual Reality soldaternes menneskesyn og perception, når teknologien anvendes i et IT-didaktisk forløb med henblik på at træne soldater i kampsituationer?

I den følgende del, blotlægges de teorier, der anvendes i den analytiske del af opgaven.

Peter-Paul Verbeek – Postfænomenologi

Peter-Paul Verbeek, er en hollandsk teknologifilosof, som fokuserer på menneske-teknologi relationer. I forhold til filosofi omkring menneske-teknologi relationer, sigter Peter-Paul Verbeek efter at bidrage til filosofisk teori, etisk refleksion, praktisk design, og til sidst innovation. (Ppverbeek.nl, 2016)

I bogen What Things Do, ses der nærmere på postfænomenologi, som er en modificeret fænomenologi. Denne fænomenologi anerkender pragmatismens rolle i forhold til at overkomme tidlig epistemologi og metafysik, og ser derfor en måde at undgå problemer og misforståelser i forbindelse med fænomenologi som en subjektivistisk filosofi. Gennem postfænomenologi er det altså muligt at analysere teknologiens rolle i sociale, personlige og kulturelle situationer. Dette via konkrete empiriske studier. (Verbeek, 2005)

Analyse af Virtual Reality i forbindelse med militærtræning soldat-militaer-traening-kamouflage

Der eksisterer indikationer på, at det kan være særdeles gavnligt at anvende Virtual Reality i forbindelse med, at soldaterne opnår værdifuld erfaring i enkelte situationer, eksempelvis kampsituationer. Derudover er der også den omkostningseffektive del i at anvende Virtual Reality, som en medierende ”embodyment relation”, da det virtuelle simulerede miljø, kan substituere et fysisk og meget dyrere simuleret miljø. (Wareable.com, 2015) Trods disse gavnlige effekter i forhold til økonomi med videre, er der dog også en anden side af sagen, som postfænomenologien kan analysere.

Som tidligere nævnt, fungerer Virtual Reality som en ”embodyment relation”, altså en direkte forlængelse af menneskets fysiske krop i det nuværende rum. Denne mediering via artefaktet, giver en ”amplification” af at kunne fortolke den enkelte situation, som eksempelvis kan være en kamphandling, da det gennem artefaktet er muligt at bevæge sig rundt og tage beslutninger i et simuleret miljø.

Virtual Reality som læringsværktøj i militærundervisning

Virtual Reality som et læringsværktøj i militærundervisning, vil også give mulighed for at skabe en meget højere ”perception” hos den enkelte soldat, da det simulerede miljø som sagt giver mulighed for at kunne bevæge sig rundt i omgivelser, dreje hovedet og dermed se verden med nye øjne. Dette set i forhold til tidligere simuleringer, som foregik på computeren med tastatur og mus. Dog er der enkelte ”reductions” ved anvendelsen af Virtual Reality til kamptræning, hvilket er en lavere ”perception” i forhold til lugtesans og følesans i de fleste tilfælde. (Verbeek, 2005)

I forbindelse med tanker omkring menneskesynet eksisterer der på nuværende tidspunkt ikke noget litteratur eller andet omkring dette i forhold til at anvende Virtual Reality i militære sammenhænge. I den sammenhæng, kan det være relevant at se på noget andet teknologi, som også bliver anvendt i militæret, uden at have være tiltænkt dette til at begynde med, nemlig droner. I 2015 begyndte USA’s militær at rekruttere ”gamere” til at flyve deres dræberdroner. (Techweekeurope.co.uk, 2015)

En droneoperatør udtalte allerede i 2013, at jobbet var som at spille et computerspil i fire år. (Theguardian.co.uk, 2013) Menneskesynet er i den forbindelse blevet reduceret betydeligt uden omtanke for de mennesker, der bliver skudt ned på daglig basis som var det et computerspil. Rent filosofisk er dette noget, der bør tages op til overvejelse rent etisk i forhold til Virtual Reality som et artefakt i forbindelse med militær træning. (Verbeek, 2005)

Konklusion på Virtual Reality i militærtræning  ud fra et Postfænomenologisk synspunkt

En kortfattet konklusion på den førnævnte problemformulering med udgangspunkt i VR som læring i militæret er, at soldaternes ”perception” på mange områder forbedres betydeligt i forhold til at de i tidligere scenarier bare sad foran en computer og trænede kampsituationer. Dog med undtagelse af lugte- og følesanserne.

Dybdegående litteratur i forhold til menneskesyn i forbindelse med problemstillingen eksisterer ikke, men set ud fra et andet artefakt, dronerne, giver disse et distanceret forhold til at dræbe andre mennesker. Ud fra et filosofisk synspunkt, kan der være et etisk dilemma i forhold til at anvende Virtual Reality i forbindelse med militærtræning af soldater.

Referencer

Herunder opstilles de anvendte referencer i en punktopstilling via softwaren Mendeley.

  • Ppverbeek.nl, P.-P. V. (2016). ppverbeek.nl.
  • Techweekeurope.co.uk. (2015). Military Gamers Drones.
  • Theguardian.co.uk. (2013). Life as a US drone operator: “It”s like playing a video game for four years’.
  • Verbeek, P.-P. (2005). What things do : Philosophical reflections on technology, agency, and design.
  • Vrs.org. (2016). Virtual Reality in the Military.
  • Wareable.com, S. P. (2015). How VR is training the perfect soldier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *