Denne artikel har fokus på forandringsledelse, og omhandler kulturforståelser i relation til globale uddannelses- og kompetenceudviklingsprocesser, samt tager udgangspunkt i begreber af blandt andre Ph.d. Geert Hofstede, og Ph.d. Iben Jensen. Artiklen er skrevet i led med kurset kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv på kandidatuddannelsen IT, læring og organisatorisk omstilling hos Aalborg Universitet

Hofstede taler meget om følgende faktorer: Power Distance, Individualism/Collectivism, Uncertainty Avoidance, Masculinity/Femininity, Long/Short Term Orientation, og Indulgence/Restraint (Hofstede, 2011). Iben Jensens tankeverden er til sammenligning en smule anderledes, og ser således mere på følgende aspekter: 1) kultur/etnicitet bør ses som sammenvævet med andre sociale kategorier, 2) kultur/etnicitet skal ses i forhold til en bestemt kontekst, og 3) de vigtigste forskelle i en kommunikationsproces, forbliver et åbent empirisk spørgsmål (Jensen, 2015).

Sammenlagt er disse idéer overordnet set betydeligt centreret omkring vigtigheden af at forstå kulturforskelle på et relativt generelt niveau. Dette fordi kulturforskelle kan have betydelige indvirkninger i mange forskellige kontekster hos de organisationer, institutioner og virksomheder, hvor kulturforskellene udspiller sig. I det følgende vælges en artikel, som relaterer sig til ovenstående.

Vælg artikel – ’Forandringsledelse i det senmoderne samfund’ et speciale af Christian Skovgaard fra 2012

I forhold til opgaven, skal der udvælges en tekst, hvorfra der uddrages nogle nøgleord, som derefter defineres ud fra egen viden. Ud fra ovennævnte artikel Forandringsledelse i det senmoderne samfund, udvælges 5 vigtige ord, som inddeles i hvert deres afsnit:

Organisationsudvikling

Udvikling af organisationen er ofte en nødvendighed for at gøre organisationen mere effektiv. Organisationsudvikling i det senmoderne samfund er gerne kendetegnet ved at aflaste medarbejdernes opgaver gennem IT. Eftersom organisationsudvikling i det senmoderne samfund ofte omfatter IT, er dette med til at medføre større forandringer i organisationen, fordi IT ofte kræver, at der skal opstå ny læring hos medarbejderne. Derfor er forandringsledelse også et begreb, der er tæt forbundet med organisationsudvikling.

Forandringsledelse

Forandringsledelse er en udøvende process i eksempelvis en organisation, institution eller virksomhed. Denne proces finder som reelt sted når der skal foretages større ændringer i en virksomhed. Som leder af denne process, kræves blandt andet viden om organisationens nuværende situation, de ændringer der skal foretages, og gode kommunikationsfærdigheder. Denne viden er essentiel for at sikre en succesfuld forandring på tværs af medarbejdernes mulige forskellige kulturer og kompetenceniveau.

Senmoderne samfund

Det senmoderne samfund er et centralt begreb i forhold til forandringsledelse, da forandringsledelse aldrig har været vigtigere som i det senmoderne samfund. Dette på grund af den konstante udvikling af teknologi, og dermed implementering af denne til brug i virksomheder, organisation og institutioner. På grund af teknologi er verden også blevet mindre i forhold til tid og sted, hvilket fører mange forskellige kulturer sammen, som også er yderst vigtigt at forholde sig til i forbindelse med forandringsledelse.

Forandringsimplementering

Forandringsimplementering er det trin i processen, hvor man på nuværende tidpunkt har foretaget en situationsanalyse af eksempelvis kulturelle forhold i organisationen. Det er således det trin i processen, hvor hele idéen omkring forandring i organisationen udføres i praksis med afsæt i den forudgående strategiske planlægningsproces.

Design proces

Som et begreb inden for forandringsledelse i forhold til kulturer, er en design proces alle de elementer, som skal anvendes i relation til at skabe en succesfuld forandring. Set i et globalt uddannelses- og kompetenceudviklingsperspektiv, er design processen også yderst vigtig, da det er her strategiske styrker og svagheder blotlægges. For at sikre maksimal læring på medarbejderniveau i forandringen, bør medarbejderne inddrages i design processen tidligt i forløbet.

Databaser: Google, AAU Bibliotek

Artiklen: http://projekter.aau.dk/projekter/files/66211917/Speciale.docx

Søgeord: Organisationsudvikling, forandringsledelse, organisationskultur

Spørgsmål: Hvordan kan en forandring sikres gennem et større brug af IT-didaktiske værktøjer?

Referencer

  • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–26. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014
  • Jensen, I. (2015). Postcultural Communcation?: Intercultural communication from a postcultural position. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterranean Studies, 10(2).